کرامت؛حکمت؛ایمان

نزدیک تر از ما به ما... تا او راهی نبود، ولی ما در راه ماندیم... در خودمان...

نزدیک تر از ما به ما... تا او راهی نبود، ولی ما در راه ماندیم... در خودمان...

کرامت؛حکمت؛ایمان

*هــوالحکیــم*

دکترینولوژی (یا قاعدة القواعد) دانش تبیین و تشریح قواعد ذاتی حاکم بر خلقت و طبیعت و قواعد ذاتی حاکم بر اعمال موجودات، به ویژه بشر است.

تبیین این قواعد برای جامعه‌سازی الزامی است. لذا موضوع دانش دکترینولوژی، مطالعه‌ی جامعه از حیث «باید»، مبتنی بر قواعد ذاتی حاکم بر خلقت، طبیعت و رفتار موجودات و انسان است.


۱ مطلب با موضوع «ترمینولوژی :: ضرورت شناسی و تبیین موضوع» ثبت شده است

 

 هــوالـحکیم

ضرورت‌شناسی و تبیین موضوع


این بخش پس از ضرورت‌شناسی تبیین دکترین ملی سلامت، به مفهوم‌شناسی و ترمینولوژی مفاهیم اصلی و مفاهیم مرتبط در این حوزه می پردازد.


کلبـه کـرامت